Toimitusehdot

Lataa toimitusehdot tästä (pdf).

Marinetekin yleiset toimitusehdot

1 /2008, voimassa 15.1.2008 alkaen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Marinetek Finland Oy:n (jäljempänä Marinetek) ja asiakkaan sopiessa (kirjallisesti tai muutoin) tuotteiden kaupasta, jakelusta, hankinnasta, toimituksesta tai muusta tuotteiden toimitusta koskevasta sopimuksesta.

1. MÄÄRITELMÄT
Seuraavilla termeillä on näissä yleisissä sopimusehdoissa alla mainittu merkitys:

Asiakas
Marinetekin sopimuspuoli, joko ostaja, kaupanvälittäjä, alihankkija, jälleenmyyjä, agentti, asiamies tai muu Marinetekin tuotetta hankkiva sopimuskumppani.

Salassa pidettävä informaatio
Marinetekin asiakkaalle paljastama informaatio ja materiaali, joka ei ole julkista ja jota on pidettävä luottamuksellisena ja omistajalleen kuuluvana, esim. asiatiedot, piirustukset, työselitykset ja muu tuotteeseen liittyvä materiaali.

Sopimus
Osapuolten välille kirjallisesti tai muutoin tehty sopimus (kaikkine liitteineen) koskien tuotteiden hankintaa, mukaan luettuna sovitut muutokset ja lisäykset kyseisiin asiakirjoihin.

Sopimushinta
Marinetekille tuotteesta maksettava hinta.

Immateriaalioikeudet
Kaikki tavaramerkit, patentit, teollisoikeudet ja hyödyllisyysmallioikeudet mukaan lukien toiminimet ja yritystunnukset.

Tilausvahvistus
Marinetekin vahvistus tilauksen hyväksymisestä tarkoituksena myydä Tuote Asiakkaalle näiden yleisten sopimusehtojen ja niihin tehtävien muutosten mukaisesti.

Osapuolet
Marinetek ja asiakas yhdessä.

Tuote
Mitkä tahansa tuotteet ja/tai tarvikkeet, jotka Marinetek tai joku sen alihankkijoista tai tytäryhtiöistä on suunnitellut ja/tai valmistanut myyntiä varten.

Tuoteinformaatio
Informaatio, joka annetaan tuotteista esitteissä ja muussa markkinointi- tai mainosmateriaalissa.

2 . SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus ei sido Marinetekia ennen kuin Marinetek toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen.

3 . TUOTTEEN TOIMITTAMINEN JA TOIMITUSEHDOT
Ilmoitettu toimitusaika ja toimituspäivä ovat arvioituja aikoja. Ellei toisin sovita, ilmoitettu toimitusaika tarkoittaa aikaa, jolloin tuotteet ovat valmiita toimitettavaksi.

Vastaanottaessaan Tuotteen asiakkaan tulee tarkistaa, että tuote vastaa tilausvahvistuksessa esitettyä. Mikäli tuote ei vastaa tilausvahvistuksessa esitettyä, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä neljän (4) päivän kuluessa Marinetekille ja yksilöidä tuotteessa mahdollisesti oleva vika tai puute. Ellei Marinetek saa asiakkaalta ilmoitusta sanotussa ajassa, katsotaan asiakkaan hyväksyneen toimituksen.

Marinetekillä on oikeus keskeyttää ja/tai peruuttaa tuotteiden toimitus, mikäli asiakas on laiminlyönyt omat sopimusvelvoitteensa tai toimituksen keskeyttämiseen ja/tai peruuttamiseen on muu painava syy.

Elleivät osapuolet ole muuta sopineet:

a) kaikkiin asiakkaan Marinetekiltä tilaamiin tai ostamiin Tuotteisiin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja;

b) tuotteiden toimitus tapahtuu Ex Works –ehdoin;

c) vaaranvastuu tuotteisiin siirtyy Marinetekiltä (tai sen agentilta) asiakkaalle tuotteiden lähtiessä Marinetekin varastosta tai muusta myyntipaikasta;

d) Marinetek ei vastaa tuotteille kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista vaan kuljetuksen aikana tapahtuneisiin vahinkoihin liittyvät vaatimukset tule osoittaa rahdinkuljettajalle.

e) Marinetek ei vastaa toimituksen viivästyksestä siinä tapauksessa, että Marinetek on pyrkinyt käytettävissään olevin keinoin huolehtimaan tuotteiden toimituksesta ilmoittamassaan aikataulussa.

4 . MAKSU
Maksu sopimushinnasta suoritetaan seuraavalla tavalla:

a) maksuehdot sovitaan erikseen jokaisen tuotteen kohdalla; ja

b) mikäli asiakas ei maksa sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, on Asiakas velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa kaksitoista (12) prosenttia viivästyneelle määrälle, ellei toisin ole sovittu.

Mikäli asiakas ei suorita maksua eräpäivänä, eikä mikään muu näiden yleisten sopimusehtojen mukainen oikeussuojakeino tule kyseeseen, on Marinetek oikeutettu:

a) purkamaan sopimuksen tai keskeyttämään toimituksen asiakkaalle; ja

b) pidättämään asiakkaan tekemän maksun Marinetekin jo toimittamien tuotteiden osalta.

Hintoihin ei sisälly pakkaamisesta, kuljetuksesta, vakuutuksesta, maksuista tai muista kuluista ja kustannuksista asiakkaille aiheutuvia kuluja.

Elleivät osapuolet sovi toisin, kaikki hinnat esitettään euroissa arvonlisävero ja muut mahdolliset verot ja maksut pois lukien.

5 . TUOTEINFORMAATIO
Tuoteinformaatio annetaan asiakkaalle vain ohjeistukseksi ja Marinetek on sidottu siihen vain siltä osin, kuin sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu.

Marinetekin käsityönä valmistamien tuotteiden todelliset mitat ja ominaisuudet voivat vaihdella enintään viisi prosenttia (5%) tuoteinformaationa julkaistuista mitoista ja ominaisuuksista. Sellaiset erot, joilla ei ole merkitystä tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta, ei tee tuotteesta virheellistä tai muodosta virhettä Marinetekin toimituksessa.

6. VIITTAUS MARINETEKIN NIMEEN, TUOTTEESEEN TAI MUUHUN IMMATERIAALIOIKEUTEEN

Asiakas ei saa käyttää Marinetekin nimeä tai tuotteen nimeä omissa tuotteissaan tai muulla tavalla osoittaa tai antaa harhaanjohtavaa informaatiota siitä, että asiakkaan tuote olisi Marinetekin tuote.
Mitä yllä on todettu Marinetekin nimestä tai tuotteesta, soveltuu yhtä lailla logoon, tavaramerkkiin tai mihin tahansa muihin yritysmerkkeihin tai tuotemerkkeihin.
Marinetekilla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä referenssikohteena, ellei osapuolten kesken kirjallisesti sovita toisin.

Kaikki tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät yksinomaan Marinetekin omistuksessa.

7. TAKUU
Marinetek takaa tuotteiden vastaavan niiden teknistä kuvausta toimitushetkellä. Ellei toisin sovita, Marinetek antaa tuotteilleen kahden (2) vuoden materiaalisen takuun (“Takuu). Takuu alkaa tuotteen toimituspäivästä. Takuu on voimassa EU-maissa.
Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan Marinetekille kirjallisesti takuuajan aikana tuotetta koskevista valituksista. Marinetekin tulee kohtuullisen ajan kuluessa korjata tai korvata (Marinetekin yksinomainen valinta) tuotteen toimimaton osa sillä edellytyksellä, että toimimattomuus ei ole seurausta tuotteen korjauksesta, muuntelusta tai lisäyksestä taikka aiheutettu tuotteen epäasiallisella käyttämisellä, väärinkäytöllä, laiminlyönnillä tai tuhoamisella taikka muulla kuin normaalilla ja tavanomaisella tuotteen käytöllä.

Marinetekin antamaan takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

• Marinetek ei ole vastuussa tuotteen viasta, joka johtuu asiakkaan tai asiakkaan puolesta toimivan kolmannen tahon toimittamasta tuotetta koskevasta piirustuksesta, suunnittelusta taikka spesifikaatiosta;
• Marinetek ei ole vastuussa viasta, joka johtuu tuotteen normaalista kulumisesta, asiakkaan laiminlyönnistä, huolimattomuudesta, poikkeavista työoloista, Marinetekin antamien ohjeiden (joko suulliset tai kirjalliset ohjeet) tai tuotteen käyttöä koskevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai tuotteiden muuttamisesta tai korjaamisesta ilman Marinetekin lupaa.
• Marinetekin takuu ei kata tuotetta, jonka sopimuksen mukaista hintaa ei ole kokonaisuudessaan maksettu;
• takuu ei kata kosmeettisia vahinkoja tai vahinkoja, joilla ei ole merkitystä tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta;
• Marinetek ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet poikkeuksellista sääolosuhteista, myrskystä, korkeasta aallokosta, vedenkorkeuden vaihtelusta, jäiden liikkumisesta, tai olosuhteista, jotka poikkeavat olennaisesti siitä, mitä Marinetekille on annettu tiedoksi tuotetta suunniteltaessa.
• takuu ei ulotu tuotteisiin, joita Marinetek ei ole valmistanut. Asiakas on oikeutettu näiden osalta korvaukseen ainoastaan, mikäli sellainen takuu on annettu tällaisen tuotteen valmistajan toimesta.

Asiakkaan tulee itse varmistua siitä, että tuotteita, ja niihin liittyviä ja sisältyviä tuotteita käytetään niihin sovellettavissa säännöissä, määräyksissä ja ohjeissa määrättyjen standardien ja vaatimusten mukaisesti.

Marinetek ei ole vastuussa tuotteiden vaatimusten- ja standardien mukaisuudesta missään maassa, mikäli asiakas tarkoituksellisesti tilaa tuotteita sellaisilla spesifikaatioilla, jotka eivät täytä tiettyjä siinä maassa säädettyjä vaatimuksia tai standardeja.

8. VASTUUNRAJOITUKSET
Asiakas on itse vastuussa tuotteen sekä sen käyttötarkoituksen valitsemisesta. Marinetek ei ota mitään vastuuta asiakkaan määräämistä mitoista, tavoitteista ja sovelluksista, ellei Marinetek varta vasten sovi asiasta kirjallisesti. Asiakkaan katsotaan hyväksyvän tuotteen sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja käyttöön ehdotetussa paikassa. Marinetek ei ole vastuussa tällaisesta yhteensopimattomuuden aiheuttavasta menetyksestä tai vahingosta.

9. YLIVOIMAINEN ESTE
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai velvoitteiden täyttämisen myöhästymisestä, mikäli tapahtuma on ennalta arvaamaton ja johtuu osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, mukaan lukien esim. seuraaviin taphtumiin: sota, kapina, yhteiskunnallinen poikkeustila, lakot tai muu työntekijöiden yhteinen taistelu, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, onnettomuudet, tuontikiellot, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy, joka estää näiden yleisten sopimusehtojen mukaisen velvoitteen täyttämisen ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

Osapuolen, jonka suoritus estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, on kirjallisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä, samoin kuin esteen lakkaamisesta niin pian kuin mahdollista sekä suoritettava kohtuulliset toimenpiteet lievittääkseen ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolle aiheutuvia menetyksiä. Marinetekilla on oikeus peruuttaa välittömästi ja ilman korvausvastuuta tuotteiden tilaus, mikäli ylivoimaisesta esteestä johtuva suorituksen täyttämmättä jääminen tai viivästys jatkuu yli kuusikymmentä (60) päivää.

10. SOVELLETTAVA LAKI
Näihin sopimusehtoihin ja mihin tahansa Marinetekin ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

11. RIITOJEN RATKAISU
Tästä tai mistä tahansa sopimuksesta tai tuotteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne välimiesmenettelyssä.
Välimiesmenettely suoritetaan yhden välimiehen kokoonpanossa, mikäli osapuolet pääsevät yksimielisyyteen välimiehen nimittämisestä. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, välimiesoikeuden muodostavat kolme välimiestä, yksi kummankin osapuolen nimittämänä, jolloin nämä välimiehet yhdessä nimittävät puheenjohtajan. Jos osapuolten nimittämät välimiehet eivät pääse yksimielisyyteen puheenjohtajasta, kolmannen välimiehen nimityksen suorittaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettely tapahtuu suomenkielellä ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki.
Välimiesmenettelyn hävinnyt osapuoli velvoitetaan maksamaan sekä välimiehille kuuluvat palkkiot että voittaneelle osapuolelle välimiesmenettelystä aiheutuneet kustannukset.

12. MUUT EHDOT
Tiedoksiannot ja kirjeenvaihto asiakkaan ja Marinetekin välillä tulee suorittaa kirjallisesti ja lähettää kirjatulla kirjeellä, telefaxilla, sähköpostilla tai muutoin todistettavasti.
Muutokset asiakkaan ja Marinetekin välisiin sopimuksiin tulee tehdä kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne allekirjoittava.
Asiakas ei voi kokonaisuudessaan eikä osittain luovuttaa tai siirtää sopimuksesta tai näistä yleisistä sopimusehdoista aiheutuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Marinetekin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Mikäli yleiset sopimusehdot ja sopimus ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan sopimuksen ehtoja. Mikäli jokin sopimuksen tai yleisten sopimusehtojen ehdoista tulee pätemättömäksi sovellettavan lain tai tuomioistuimen päätöksen johdosta, ei se vaikuta jäljelle jääneiden ehtojen pätevyyteen.

Marinetekilla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja.

Lataa toimitusehdot tästä (pdf).

Marinetekin yleiset toimitusehdot

1 /2008, voimassa 15.1.2008 alkaen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Marinetek Finland Oy:n (jäljempänä Marinetek) ja asiakkaan sopiessa (kirjallisesti tai muutoin) tuotteiden kaupasta, jakelusta, hankinnasta, toimituksesta tai muusta tuotteiden toimitusta koskevasta sopimuksesta.

1. MÄÄRITELMÄT
Seuraavilla termeillä on näissä yleisissä sopimusehdoissa alla mainittu merkitys:

Asiakas
Marinetekin sopimuspuoli, joko ostaja, kaupanvälittäjä, alihankkija, jälleenmyyjä, agentti, asiamies tai muu Marinetekin tuotetta hankkiva sopimuskumppani.

Salassa pidettävä informaatio
Marinetekin asiakkaalle paljastama informaatio ja materiaali, joka ei ole julkista ja jota on pidettävä luottamuksellisena ja omistajalleen kuuluvana, esim. asiatiedot, piirustukset, työselitykset ja muu tuotteeseen liittyvä materiaali.

Sopimus
Osapuolten välille kirjallisesti tai muutoin tehty sopimus (kaikkine liitteineen) koskien tuotteiden hankintaa, mukaan luettuna sovitut muutokset ja lisäykset kyseisiin asiakirjoihin.

Sopimushinta
Marinetekille tuotteesta maksettava hinta.

Immateriaalioikeudet
Kaikki tavaramerkit, patentit, teollisoikeudet ja hyödyllisyysmallioikeudet mukaan lukien toiminimet ja yritystunnukset.

Tilausvahvistus
Marinetekin vahvistus tilauksen hyväksymisestä tarkoituksena myydä Tuote Asiakkaalle näiden yleisten sopimusehtojen ja niihin tehtävien muutosten mukaisesti.

Osapuolet
Marinetek ja asiakas yhdessä.

Tuote
Mitkä tahansa tuotteet ja/tai tarvikkeet, jotka Marinetek tai joku sen alihankkijoista tai tytäryhtiöistä on suunnitellut ja/tai valmistanut myyntiä varten.

Tuoteinformaatio
Informaatio, joka annetaan tuotteista esitteissä ja muussa markkinointi- tai mainosmateriaalissa.

2 . SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus ei sido Marinetekia ennen kuin Marinetek toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen.

3 . TUOTTEEN TOIMITTAMINEN JA TOIMITUSEHDOT
Ilmoitettu toimitusaika ja toimituspäivä ovat arvioituja aikoja. Ellei toisin sovita, ilmoitettu toimitusaika tarkoittaa aikaa, jolloin tuotteet ovat valmiita toimitettavaksi.

Vastaanottaessaan Tuotteen asiakkaan tulee tarkistaa, että tuote vastaa tilausvahvistuksessa esitettyä. Mikäli tuote ei vastaa tilausvahvistuksessa esitettyä, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä neljän (4) päivän kuluessa Marinetekille ja yksilöidä tuotteessa mahdollisesti oleva vika tai puute. Ellei Marinetek saa asiakkaalta ilmoitusta sanotussa ajassa, katsotaan asiakkaan hyväksyneen toimituksen.

Marinetekillä on oikeus keskeyttää ja/tai peruuttaa tuotteiden toimitus, mikäli asiakas on laiminlyönyt omat sopimusvelvoitteensa tai toimituksen keskeyttämiseen ja/tai peruuttamiseen on muu painava syy.

Elleivät osapuolet ole muuta sopineet:

a) kaikkiin asiakkaan Marinetekiltä tilaamiin tai ostamiin Tuotteisiin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja;

b) tuotteiden toimitus tapahtuu Ex Works –ehdoin;

c) vaaranvastuu tuotteisiin siirtyy Marinetekiltä (tai sen agentilta) asiakkaalle tuotteiden lähtiessä Marinetekin varastosta tai muusta myyntipaikasta;

d) Marinetek ei vastaa tuotteille kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista vaan kuljetuksen aikana tapahtuneisiin vahinkoihin liittyvät vaatimukset tule osoittaa rahdinkuljettajalle.

e) Marinetek ei vastaa toimituksen viivästyksestä siinä tapauksessa, että Marinetek on pyrkinyt käytettävissään olevin keinoin huolehtimaan tuotteiden toimituksesta ilmoittamassaan aikataulussa.

4 . MAKSU
Maksu sopimushinnasta suoritetaan seuraavalla tavalla:

a) maksuehdot sovitaan erikseen jokaisen tuotteen kohdalla; ja

b) mikäli asiakas ei maksa sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, on Asiakas velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa kaksitoista (12) prosenttia viivästyneelle määrälle, ellei toisin ole sovittu.

Mikäli asiakas ei suorita maksua eräpäivänä, eikä mikään muu näiden yleisten sopimusehtojen mukainen oikeussuojakeino tule kyseeseen, on Marinetek oikeutettu:

a) purkamaan sopimuksen tai keskeyttämään toimituksen asiakkaalle; ja

b) pidättämään asiakkaan tekemän maksun Marinetekin jo toimittamien tuotteiden osalta.

Hintoihin ei sisälly pakkaamisesta, kuljetuksesta, vakuutuksesta, maksuista tai muista kuluista ja kustannuksista asiakkaille aiheutuvia kuluja.

Elleivät osapuolet sovi toisin, kaikki hinnat esitettään euroissa arvonlisävero ja muut mahdolliset verot ja maksut pois lukien.

5 . TUOTEINFORMAATIO
Tuoteinformaatio annetaan asiakkaalle vain ohjeistukseksi ja Marinetek on sidottu siihen vain siltä osin, kuin sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu.

Marinetekin käsityönä valmistamien tuotteiden todelliset mitat ja ominaisuudet voivat vaihdella enintään viisi prosenttia (5%) tuoteinformaationa julkaistuista mitoista ja ominaisuuksista. Sellaiset erot, joilla ei ole merkitystä tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta, ei tee tuotteesta virheellistä tai muodosta virhettä Marinetekin toimituksessa.

6. VIITTAUS MARINETEKIN NIMEEN, TUOTTEESEEN TAI MUUHUN IMMATERIAALIOIKEUTEEN

Asiakas ei saa käyttää Marinetekin nimeä tai tuotteen nimeä omissa tuotteissaan tai muulla tavalla osoittaa tai antaa harhaanjohtavaa informaatiota siitä, että asiakkaan tuote olisi Marinetekin tuote.
Mitä yllä on todettu Marinetekin nimestä tai tuotteesta, soveltuu yhtä lailla logoon, tavaramerkkiin tai mihin tahansa muihin yritysmerkkeihin tai tuotemerkkeihin.
Marinetekilla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä referenssikohteena, ellei osapuolten kesken kirjallisesti sovita toisin.

Kaikki tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät yksinomaan Marinetekin omistuksessa.

7. TAKUU
Marinetek takaa tuotteiden vastaavan niiden teknistä kuvausta toimitushetkellä. Ellei toisin sovita, Marinetek antaa tuotteilleen kahden (2) vuoden materiaalisen takuun (“Takuu). Takuu alkaa tuotteen toimituspäivästä. Takuu on voimassa EU-maissa.
Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan Marinetekille kirjallisesti takuuajan aikana tuotetta koskevista valituksista. Marinetekin tulee kohtuullisen ajan kuluessa korjata tai korvata (Marinetekin yksinomainen valinta) tuotteen toimimaton osa sillä edellytyksellä, että toimimattomuus ei ole seurausta tuotteen korjauksesta, muuntelusta tai lisäyksestä taikka aiheutettu tuotteen epäasiallisella käyttämisellä, väärinkäytöllä, laiminlyönnillä tai tuhoamisella taikka muulla kuin normaalilla ja tavanomaisella tuotteen käytöllä.

Marinetekin antamaan takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

• Marinetek ei ole vastuussa tuotteen viasta, joka johtuu asiakkaan tai asiakkaan puolesta toimivan kolmannen tahon toimittamasta tuotetta koskevasta piirustuksesta, suunnittelusta taikka spesifikaatiosta;
• Marinetek ei ole vastuussa viasta, joka johtuu tuotteen normaalista kulumisesta, asiakkaan laiminlyönnistä, huolimattomuudesta, poikkeavista työoloista, Marinetekin antamien ohjeiden (joko suulliset tai kirjalliset ohjeet) tai tuotteen käyttöä koskevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai tuotteiden muuttamisesta tai korjaamisesta ilman Marinetekin lupaa.
• Marinetekin takuu ei kata tuotetta, jonka sopimuksen mukaista hintaa ei ole kokonaisuudessaan maksettu;
• takuu ei kata kosmeettisia vahinkoja tai vahinkoja, joilla ei ole merkitystä tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta;
• Marinetek ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet poikkeuksellista sääolosuhteista, myrskystä, korkeasta aallokosta, vedenkorkeuden vaihtelusta, jäiden liikkumisesta, tai olosuhteista, jotka poikkeavat olennaisesti siitä, mitä Marinetekille on annettu tiedoksi tuotetta suunniteltaessa.
• takuu ei ulotu tuotteisiin, joita Marinetek ei ole valmistanut. Asiakas on oikeutettu näiden osalta korvaukseen ainoastaan, mikäli sellainen takuu on annettu tällaisen tuotteen valmistajan toimesta.

Asiakkaan tulee itse varmistua siitä, että tuotteita, ja niihin liittyviä ja sisältyviä tuotteita käytetään niihin sovellettavissa säännöissä, määräyksissä ja ohjeissa määrättyjen standardien ja vaatimusten mukaisesti.

Marinetek ei ole vastuussa tuotteiden vaatimusten- ja standardien mukaisuudesta missään maassa, mikäli asiakas tarkoituksellisesti tilaa tuotteita sellaisilla spesifikaatioilla, jotka eivät täytä tiettyjä siinä maassa säädettyjä vaatimuksia tai standardeja.

8. VASTUUNRAJOITUKSET
Asiakas on itse vastuussa tuotteen sekä sen käyttötarkoituksen valitsemisesta. Marinetek ei ota mitään vastuuta asiakkaan määräämistä mitoista, tavoitteista ja sovelluksista, ellei Marinetek varta vasten sovi asiasta kirjallisesti. Asiakkaan katsotaan hyväksyvän tuotteen sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja käyttöön ehdotetussa paikassa. Marinetek ei ole vastuussa tällaisesta yhteensopimattomuuden aiheuttavasta menetyksestä tai vahingosta.

9. YLIVOIMAINEN ESTE
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai velvoitteiden täyttämisen myöhästymisestä, mikäli tapahtuma on ennalta arvaamaton ja johtuu osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, mukaan lukien esim. seuraaviin taphtumiin: sota, kapina, yhteiskunnallinen poikkeustila, lakot tai muu työntekijöiden yhteinen taistelu, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, onnettomuudet, tuontikiellot, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy, joka estää näiden yleisten sopimusehtojen mukaisen velvoitteen täyttämisen ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

Osapuolen, jonka suoritus estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, on kirjallisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä, samoin kuin esteen lakkaamisesta niin pian kuin mahdollista sekä suoritettava kohtuulliset toimenpiteet lievittääkseen ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolle aiheutuvia menetyksiä. Marinetekilla on oikeus peruuttaa välittömästi ja ilman korvausvastuuta tuotteiden tilaus, mikäli ylivoimaisesta esteestä johtuva suorituksen täyttämmättä jääminen tai viivästys jatkuu yli kuusikymmentä (60) päivää.

10. SOVELLETTAVA LAKI
Näihin sopimusehtoihin ja mihin tahansa Marinetekin ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

11. RIITOJEN RATKAISU
Tästä tai mistä tahansa sopimuksesta tai tuotteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne välimiesmenettelyssä.
Välimiesmenettely suoritetaan yhden välimiehen kokoonpanossa, mikäli osapuolet pääsevät yksimielisyyteen välimiehen nimittämisestä. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, välimiesoikeuden muodostavat kolme välimiestä, yksi kummankin osapuolen nimittämänä, jolloin nämä välimiehet yhdessä nimittävät puheenjohtajan. Jos osapuolten nimittämät välimiehet eivät pääse yksimielisyyteen puheenjohtajasta, kolmannen välimiehen nimityksen suorittaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettely tapahtuu suomenkielellä ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki.
Välimiesmenettelyn hävinnyt osapuoli velvoitetaan maksamaan sekä välimiehille kuuluvat palkkiot että voittaneelle osapuolelle välimiesmenettelystä aiheutuneet kustannukset.

12. MUUT EHDOT
Tiedoksiannot ja kirjeenvaihto asiakkaan ja Marinetekin välillä tulee suorittaa kirjallisesti ja lähettää kirjatulla kirjeellä, telefaxilla, sähköpostilla tai muutoin todistettavasti.
Muutokset asiakkaan ja Marinetekin välisiin sopimuksiin tulee tehdä kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne allekirjoittava.
Asiakas ei voi kokonaisuudessaan eikä osittain luovuttaa tai siirtää sopimuksesta tai näistä yleisistä sopimusehdoista aiheutuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Marinetekin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Mikäli yleiset sopimusehdot ja sopimus ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan sopimuksen ehtoja. Mikäli jokin sopimuksen tai yleisten sopimusehtojen ehdoista tulee pätemättömäksi sovellettavan lain tai tuomioistuimen päätöksen johdosta, ei se vaikuta jäljelle jääneiden ehtojen pätevyyteen.

Marinetekilla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja.