Marinetek Marinas – New Port sopimusehdot

Marinetek Marinas Oy, New Port venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot

 1. Vuokranantaja: Marinetek Marinas Oy, tai New Port Virpiniemi Holding Oy, tai  New Port Päijänne Oy
 2. Vuokralainen: Marinetek Marinas Oy:n kanssa vuokrasopimuksen New Port venesataman venepaikasta tehnyt oikeustoimikelpoinen henkilö, yritys tai yhteisö.
 3. Oikeus venepaikan vuokraukseen: New Port venepaikan voi vuokrata Marinetek Marinas Oy:ltä oikeustoimikelpoinen henkilö, yritys tai yhteisö. Vuokralaisen on annettava itsestään henkilö-, osoite- ja kotipaikkatiedot sekä veneestään Marinetek Marinas Oy:n pyytämät tiedot. Jos asiakas kieltäytyy tunnistamasta henkilöllisyyttään tulee vuokrapaikka maksaa etukäteen ja esittää kuitti maksusta venepaikkavarausta tehdessä. Vuokralaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on vuokrasopimusta solmittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Vuokralaista ja hänen venettään koskevien väärien ja virheellisten tietojen antamisesta tai muusta sopimuksen vastaisesta toiminnasta seuraa venepaikan vuokraoikeuden menetys. Tällaisessa tapauksessa ei jo maksettua vuokraa palauteta takaisin.
 4. Vuokrauksen kohteena oleva venepaikka: Vuokrasopimuksen kohteena on Marinetek Marinas Oy:n osoittama venepaikka New Port Venesatamassa. Marinetek Marinas Oy:llä on oikeus osoittaa vuokralaisen käyttöön tilapäisesti tai pysyvästi toinen vastaavankokoinen venepaikka venesataman korjaus- tai muutostöiden, maa- tai vesialueen käyttötarkoituksen muutoksen tai muun vastaavan syyn takia.
 5. Venepaikalla pidettävä vene: Tässä sopimuksessa veneellä tarkoitetaan kaikentyyppisiä lihas-, tuuli- tai konevoimalla kulkevia veneitä, joiden rungon pituus on 2,0 – 24 metriä, joiden pääasiallisia käyttäjiä ovat niiden omistajat ja / tai haltijat ja joita pääasiallisesti käytetään urheiluun ja vapaa-ajanviettoon, pois lukien kanootit, kajakit, purjelaudat ja muut vastaavat moottoroidut laitteet. Kaikkien Marinetek Marinas Oy:n venesatamien venepaikoilla olevien veneiden on oltava merikelpoisia sekä rungoltaan, laitteistoltaan ja varusteiltaan hyväkuntoisia, veneellä tulee olla voimassaoleva venevakuutus. Veneiden tulee myös olla veneitä koskevien viranomaisten antamien määräisten ja ohjeiden sekä lainsäädännön velvoitteiden mukaisia ja niiden mukaisessa kunnossa. Vuokralaisen on, vuokranantajan niin vaatiessa, kyettävä todistamaan veneensä merikelpoisuus sekä veneen rungon, laitteistojen ja varusteiden hyväkuntoisuus ja määräysten mukaisuus. Marinetek Marinas ei ole vastuussa veneelle tai sen varusteille aiheutuvista vahingoista. Satamien laitureilla on täysturvavakuutus, joka kattaa mm. tulipalon ja ilkivallan, mutta ei huolimattomasta käytöstä aiheutuvia vahinkoja.
 6. Vuokra-aika: Vuokrasopimus astuu voimaan asiakkaan maksettua laskun. Vuokrasopimus on voimassa yhden veneilykauden kerrallaan, toistaiseksi jatkuvana, mikäli sopimusta ei irtisanota kunkin kalenterivuoden Maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Veneilykausi on kunkin kalenterivuoden 1.5. – 31.10. välinen aika. Marinetek Marinas Oy:n New Port -venesataman venepaikalla ei saa säilyttää venettä vedessä/jäässä talven yli. Vuokranantaja ei vastaa veneilykauden ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle tapahtuvista, venesataman ja laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon, korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.
 7. Vuokran määräytyminen: Venepaikan hinta määräytyy paikan koon mukaan, kulloinkin voimassa olevan veneilykauden hinnaston mukaisesti.
 8. Vuokran maksaminen: Venepaikan vuokra on maksettava Marinetek Marinas Oy:n vuosittain erikseen ilmoittamaan eräpäivään mennessä Marinetek Marinas Oy:n osoittamalle pankkitilille.
 9. Vuokrasopimuksen siirto: Vuokralainen ei saa tilapäisestikään vuokrata edelleen tai luovuttaa venepaikkaa toisen käytettäväksi. Vuokralaisen kuolemantapauksen sattuessa on hänen edunsaajallaan oikeus saada siirrettyä vuokrasopimus nimiinsä. Muussa kuin edellä mainitussa tapauksessa ei venepaikan vuokraoikeutta voi siirtää toiselle henkilölle.
 10. Ilmoitukset ja tiedonannot: Vuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava Marinetek Marinas Oy:lle nimeään, yhteys- ja osoitetietojaan sekä veneen tietoja koskevat muutokset. Vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle tähän sopimukseen perustuvat tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne sähköpostilla tai kirjallisesti vuokralaisen viimeksi ilmoittamaan sähköposti tai laskutusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen. Vuokranantajalla on oikeus antaa sopimukseen perustuvia tietoja kolmannelle.
 11. Ohjeet ja määräykset: Vuokralainen on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassaolevia viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, Marinetek Marinas Oy:n voimassa olevia venesatamasääntöjä sekä muita vuokranantajan antamia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä. Vuokralaisen huolehtii että ei laske tai päästä veteen tai ilmaan jätettä, ongelmajätettä tai muuta rannan tai pohjan maaperän, veden tai ilman laadun huononemista aiheuttavaa ainetta. Mikäli veteen pääsee tai joutuu jotain vedenlaatua heikentävää tai pilaavaa ainetta tai materiaalia, tai mikäli vuokralainen havaitsee vedessä tai vesialueella sellaista, on vuokralainen velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta pelastus- ja ympäristöviranomaisille sekä Marinetek Marinas Oy:lle ja ryhtymään viivytyksettä mahdollisiin puhdistustoimenpiteisiin.
 12. Vastuu vahingoista: Vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokratulla venepaikalla oleva vene on kiinnitetty huolellisesti ja hyvän merimiestavan mukaisesti. Vuokralaisen tulee myös huolehtia, että venesataman laitureille, niillä oleville rakenteille, laitteille ja varusteille tai niiden käyttäjille ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja. Vuokranantaja ei vastaa myrskyn, tulvan, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista. Laitureissa, niihin liittyvissä rakenteissa, varusteissa, kiinnityksissä ja laitteistoissa sekä muissa vastaavissa rakenteissa havaituista vaurioista tai vioista tulee vuokralaisen välittömästi tehdä ilmoitus Marinetek Marinas Oy:lle
 13. Vahingonkorvaus: Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.
 14. Luvattomalle paikalle kiinnitetyt ja hylätyt veneet: Luvattomalle paikalle, maa- tai vesialueille jätetyt veneet ja muut tavarat poistetaan, ja ne voidaan varastoida kolmannen osapuolen toimesta vuokralaisen ja veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla. Veneille tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan veneen kunto. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Talteen otetut veneet ja tavarat voi vuokralainen tai omistaja lunastaa maksamalla Marinetek Marinas Oy:n hallituksen kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset siirto- ja varastointikulut. Mikäli veneitä tai tavaroita ei lunasteta kolmen kuukauden kuluessa talteenotosta, ne myydään julkisella huutokaupalla. Huutokauppatilaisuuksista kuulutetaan erikseen. Talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja myynnistä hyvissä ajoin vuokralaiselle tai omistajalle heidän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.
 15. Venesatamassa väärälle venepaikalle kiinnitetyn veneen siirto: Mikäli vene on kiinnitetty venesatamassa muualle, kuin vuokrasopimuksen mukaiselle Marinetek Marinas Oy:n osoittamalle venepaikalle, on Marinetek Marinas Oy:llä oikeus siirtää vene välittömästi sekä periä siirrosta aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta.
 16. Vuokrasopimuksen irtisanominen: Vuokralaisen täytyy kirjallisesti irtisanoa vuokrasopimus. Vuokrasopimus on voimassa yhden veneilykauden kerrallaan, toistaiseksi jatkuvana, mikäli sopimusta ei irtisanota kunkin kalenterivuoden Maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Marinetek Marinas Oy katsoo vuokrasopimuksen vuokralaisen puolelta irtisanotuksi, mikäli vuokralainen kieltäytyy maksamasta laskuja tai hänellä on muita erääntyneitä maksuja Marinetek Marinas Oy:lle. Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainitut velvollisuutensa tai velvoitteensa voi Marinetek Marinas Oy purkaa vuokrasopimuksen.
 17. Muuta: Venepaikan vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli jompikumpi sopijapuolista niin vaatii.